Tổng hợp tất cả các link kháng via, bm , page, tkqc

link 902 https://business.facebook.com/help/contact/273898596750902

link kháng xm thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/391647094929792

link kháng BM

https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732

link add thẻ ( các chức năng vè thanh toán )

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

link kháng tkqc bị vpcs

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

link gỡ thẻ, email, change pass các thể loại

https://www.facebook.com/hacked

Link gỡ page... khỏi BM

link kháng tkqc bất thường pttt :

https://www.facebook.com/help/contact/391647094929792

link kháng page :

https://www.facebook.com/help/contact/2158932601016581